Varsling av kritikkverdige forhold

RailCom er opptatt av å tilrettelegge for og å ivareta et godt arbeidsmiljø.

I et godt og inkluderende arbeidsmiljø er det ofte også godt ytringsklima. Et godt ytringsklima innebærer at ansatte kan uttale seg kritisk og si ifra om problemer / alvorlige forhold uten å måtte bekymre seg for konsekvensene. For å sikre at eventuelle kritikkverdige forhold blir varslet om – og dermed kan rettes opp i – er det opprettet en varslingsordning som du finner mer informasjon om på denne siden.

Varsling er å si ifra om kritikkverdige forhold til noen som har mulighet til å gjøre noe med forholdet. Med kritikkverdige forhold menes brudd på lover og regelverk, RailComs regler og retningslinjer eller allment aksepterte etiske normer. Medarbeidere som varsler om kritikkverdige forhold i samsvar med retningslinjene for varsling skal ikke utsettes for represalier eller lignende.

 

Eksempler på kritikkverdige forhold:

  • fare for liv eller helse (brudd på sikkerhetsregler, systematisert eller gjentakende undervurdering / forenkling av sikkerhetstiltak / brudd på arbeidstidsordninger,
  • fare for klima eller miljø (forurensing
  • uforsvarlig arbeidsmiljø (mobbing / trakassering / diskriminering)
  • korrupsjon eller annen økonomisk kriminalitet (bestikkelser, underslag, tyveri)
  • brudd på personopplysningssikkerheten

Varsling er en viktig del av HMS-arbeidet, og ansatte / innleide som er villige til å varsle er derfor er en viktig og verdsatt ressurs. RailCom oppfordrer alle som observerer, erfarer eller har mistanke om kritikkverdige forhold til å ta ansvar og å benytte seg av varslingssystemet.

Varsling bør alltid gjøres til nærmeste leder først (i den grad det er hensiktsmessig). Man kan også varsle til verneombud, tillitsvalgt eller HR-ansvarlig. Skriftlig varsel er å foretrekke, men det kan også gjøres muntlig. Andre varslingskanaler vil være bedriftshelsetjenesten, elektronisk skjema her på denne siden eller du kan skrive et brev og sende det i posten.

Det er utarbeidet en overordnet retningslinje for varslingssystemet i RailCom, samt en varslingsplakat (kortversjon). Formålet med varslingsrutinen er å legge til rette for klare og trygge rammer ved varsling, både for den som varsler, den det varsles om og for den eller de som mottar varselet. Den komplette rutinen skal årlig gjennomgås med alle ansatte i lederstillinger i RailCom, mens varslingsplakaten skal være en naturlig del av introduksjonen ved ansettelse. Varslingsplakaten skal også være et fast punkt på oppstartsmøter, henge på RailCom-tavla i prosjekter som har dette, og være oppslått i større format i samtlige lokaler som RailCom disponerer fast.

Varsling i skjema under er mulig å utføre helt anonym, ingen felt er påkrevd.

Hvis du varsler anonymt, unngår du at arbeidsgiver får kjennskap til navnet ditt. Du må imidlertid være oppmerksom på at anonym varsling kan begrense arbeidsgivers mulighet til å følge opp eller avklare innholdet i varselet. Ofte kan arbeidsgiver ha behov for flere opplysninger for å kunne følge opp varselet. Anonym varsling kan også begrense arbeidsgiverens mulighet til å gi deg tilbakemelding om at varselet er fulgt opp og håndtert.